Misija

1. Promocija porodičnih vrijednosti kao odgovor na sve veće izazove savremenih modela življenja, koja današnju porodicu dovode u brojna iskušenja. Ovo realizujemo putem javnih predstavljanja, seminara, predavanja, tribina, medija i društvenih mreža.

2. Prihvatanjem pozitivnih modela porodičnog života, kao poželjne alternative sve većem broju mladih koji se opredjeljuju za život samaca, osmistili smo stručno vođeni program, pod nazivom 30+. Ovaj program nudi mladima koji žive sami, stručno vođeno predstavljanje uz osnaživanje i izgradnju dodatne  motivacije za upoznavanje ”srodne duše” adekvatnog partnera/partnerke, pretpostavljajući da bi određeni broj ovih parova mogao započeti novu epizodu života u okviru bračne zajednice.

3. Razvijamo programe grupne psiho-socijalne podrške pod nazivom  ”Priprema za brak i odgovorno roditeljstvo“ kao modele predbračnog savjetovanja.

4. Rad sa porodicama kroz individualne i grupne programe u pravcu upoznavanja sa razvojnim fazama braka, kao očekivanim izazovima koji su uobičajeni koncepti bračnog funkcionisanja.

5. Porodicama nudimo grupne socio-edukativne programe, ”Škola za uspješan brak” kao konstruktivne odgovore na razvojne krize sa kojima se sve porodice, manje ili više susreću. Ovim programima osnažujemo bračne partnere da eventualne krize, iskoriste za dodatno osnaživanje i jačanje bračne zajednice.

6. U okviru individulanog savjetovanja, terapije para ili savjetodavnog rada sa cijelom porodicom,  nudimo korisnicima naših usluga da uz stručnu pomoć pronađu modele boljeg funkcionisanja, kao alternativu brigama, nezadovoljstvu ili besperspektivnosti u koju su zapali u prethodnom periodu njihovog porodičnog funkcionisanja. Osnovni postulati našeg pristupa – ukazati korisnicima da stručnu pomoć ne doživljavaju kao indikator neuspjeha, već naprotiv, kao korak hrabrosti i kapaciteta za ulaganje napora za razvoj i promjene, koje će rezultirati kvalitetnijim porodičnim odnosima.

7. Osnažujemo članove pododice da bez ustezanja, straha ili srama, potraže pomoć ili podršku na počecima bračnih ili roditeljskih kriza, kao bolji odgovor na nastale teškoće. Ovo je najbolja prevencija raspadu porodice, odnosno razvodu braka.  Uz idividulne savjetodavne i terapijske usluge, nudimo i grupne socio-edukativne programe pod radnim nazivom ”Škola za roditelje”.

8. Nasilje u porodici smatramo jednim od najrazornijih fenomena porodičnog disbalansa, koje nerijetno zavšava raspadom porodice ili patnjama u kojima većina članova trajno žive. Iako je Zakon o zaštiti nasilja u porodici, definisao subjekte zaštite (policija, tužilaštvo, sud, socijalna zaštita i zdravstvena zaštita), realnost je takva da žrtve nasilja ne dobivaju adekvatnu zaštitu od subjekata zaštite,  dok sa počiniocima nasilja još uvijek nema efikasne prakse. Opredijeljeni za sveobuhvatnu i strukturalno trajnu promjenu nasilnog sistema bračnog funkcionisanja, za početak terapijskog rada, nudimo dva modela psiho-socijalnog tretmana. Prioritetni programi su psiho-socijalne podrške žrtvama nasilja u porodici i specijalizovani psiho-socijalni program rada sa počiniocima nasilja. Ukoliko dođe do platforme nenasilja, te ako oba partnera pristanu, otvara se i mogućnost za nastavak tretmana u okviru terapije para, odnosno pihoterapije cijele porodice.

9. U pozadini problema porodičnog funkcionisanja i nasilja, veoma često postoji alkoholizam ili neki drugi vid zavisnosti. Iako zavisnosti primarno spadaju u sferu mentalnog zdravlja, sa predviđenim programima liječenja u okviru zdravstvenih ustanova, opredijeljeni smo za programe podrške u periodu motivacije ili priprema za liječenje zavisnosti. Osim pripremnih programa nudimo nastavak psiho-socijalne podrške nakon završenog bolničkog liječenja. U okviru ovih aktivnosti, kreirali smo specijalizovane programe za pojedine vrste zavisnosti (alkoholizam, pušenje, droge, kockanje, te zavisnosti od interneta i društvenih mreža). Ovi programi nude produženu podršku, kako sa pojedincem koji je identifikovan sa problemom zavisnosti, tako i sa cijelom porodicom, u pravcu trajnog redefinisanja odnosa i relacija, koje mogu biti indikatori neuspjeha u liječenju.

10. Kao profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, nudimo i konsultantske usluge u svim segmentima dječije, porodično-pravne i socijalne zaštite, te usluge iz sfere mentalnog zdravlja.

Usluge supervizije, kako model visoko-profesionalne podrške profesionalcima iz sektora socijalne zaštite i drugih vidova pomagačkih djelatnosti.