Škola za roditelje

 

METODOLOŠKI OKVIR PROGRAMA:

Škola za roditelje je primarno razvojno-preventivni program, usmjeren ka unapređenju ukupnih porodičnih odnosa podizanjem bračne i roditeljske kompetencije jednog ili više odraslih članova. Namjera ovog programa je usmjerena ka stvaranju progresivnih promjena i razvoju porodičnog sistema, oslanjanjem na zdrave porodične snage.

 

CILJEVI I STRUKTURA PROGRAMA:

Globalni cilj ponuđenog modela Škole odnosi se na podizanje kvaliteta porodičnog života edukacijom jednog ili više članova.  Iako je program primarno obrazovnog karaktera, njegov cilj nije usmjeren ka sticanju gotovog paketa znanja, već se ovdje znanje koristi kao globalna intervenišuća snaga, koja služi kao osnov i okvir za integraciju ličnog iskustva i (re)definisanje lične – porodične situacije.

1. CIKLUS O DJETETU

Ciklus o djetetu sastoji se od 7 radionica, koje obuhvataju dva osnovna problemska kruga: prvo, sagledavanje položaja djeteta u porodici i posebnog sibling podsistema u kontekstu cjelovitog porodičnog sistema, i drugo, razumijevanje osnovnih potreba djeteta, razvojno-psiholoških karaktersitika i osnovnih razvojno-psiholoških problema, koji se javljaju na relaciji kvalitetnih i trajnih interakcija roditelj-dijete. Iako je riječ o djetetu, osnovna namjera je usmjerena ka roditeljima: pojačavanje osjetljivosti roditelja za prepoznavanje signala (verbalnih i neverbalnih) koje emituju djeca i bolje razumijevanje poruka ,koje roditelji dobijaju od svoje djece (naročito onih negativnih, socijalno nepoželjnih, teško prihvatljivih); novo sagledavanje hijerarhije dječijih potreba u čijem zadovoljavanju nužno posreduju odrasli  tj. roditelji, uz prepoznaanje dijela vlastite roditlejske odgovornosti za razvojno-psihološke probleme djeteta, koji nastaju prilikom narušene, neadekvatne, ili smanjene iterakcije roditelja i djece.

Umjesto vrijednosnog standarda idealne slike djeteta i slike ’’uspješnog’’ roditelja, koje treba usvojiti, ovdje se otvara proces građenja iteraktivnih modela roditelj – dijete. U tom smislu, ponuđena obrada sadržaja grupnog rada, predstavlja edukativnu i socio-psihološku podlogu na kojoj roditelji grade vlastite modele interakcije sa svojom djecom.

2. CIKLUS O RODITELJSTVU

Ciklus o roditelstvu sastoji se od 9 radionica, kojima se obrađuju dvije osnovne grupe tema. Prva se odnosi na opšte sadržaje: planirano ili željeno roditeljstvo; partnersko roditeljstvo; vaspitanje i vaspitni stilovi; izgrađivanje roditeljskog autoriteta; upotreba i zloupotreba roditeljske pozicije moći u procesu zadovoljenja potreba djeteta. Drugi je neposredno usmjeren na trening za uspješno roditeljstvo.

U okviru ovog ciklusa postavljeni su dvostruko različiti, a istovremeno jednako značajni ciljevi: prvo, preispitivanje eksplicitnih i implicitnih ličnih filozofija vaspitanja i sticanje novih refleksija o opštim problemima vaspitanja sa aspekta roditeljske uloge i odgovornosti; i drugo, razumijevanje strategije rješavanja sukoba sa bitnog indikatora kvaliteta odnosa roditelj – dijete i revalorizovanje vlastitih vaspitnih postupaka uz podsticaj za korekciju u pravcu izgrađivanja funkcionalnih i konstruktivnih rješenja.

Važnost ciklusa o roditeljstvu, kao centralnog dijela Škole, ogleda se, između ostalog u sljedećoj karakteristici. Za razliku od vrijednosno neutralne pozicije u ostalim ciklusima, ovdje je planski uveden eksplicitan vrijednosni model ’’roditelja sa autoritetom’’, uz temeljnu analizu pozitivnih posljedica koje ovakva roditeljsaka pozicija proizvodi na psiho-socijalni razvoj djeteta i proces kvalitetne relacije roditelj – dijete. Autoritet roditelja je jedan od najsigurnijih empiriskih validacionih kriterija za nivo lične, porodične, bračne i roditeljske kompetencije.

 

Roditeljstvo se može definisati kao: ’’vječna strepnja,  prožeta trenucima radosti’’.

 

Uvjereni smo da većina roditelja smatra svoje postupke najboljima za dobrobit svoje djece. Međutim, često se dešava da se postupci roditelja kod djece reflektuju kroz ponašanja, koja mi smatramo štetnim za njihov razvoj, a u ekstremnim situacijama mogu i ugroziti njihov život.

Ponuđeni program od 15 radionica,  nudi mnoštvo modela za uspješnije roditeljstvo koje je usmjereno za dobrobit naše djece. Pozivamo vas na socio-edukaivni program pod nazivom ’’ŠKOLA ZA RODITELJE’’,   kreiran  po modelu:  uvodna predavanja i  interaktini rad – aktivno učešće svih polaznika.  Radionice  se realizuju u malim grupama od 18-20 članova, jednom sedmično po 2 sata u večernjim terminima.

 

Škola za roditelje – ponuđenim programom nudimo roditeljima socio-edukativni program za uspješno roditeljstvo, koji ima za cilj razvijanje i usvajanje nenasilnih, istovremeno funkcionalnijih modela u postupanju sa djecom. Ovaj program u svojoj osnovi podrazumijeva podizanje svijesti o potrebi za izgradnjom kvalitetnog porodičnog života. Program se provodi kroz izgradnju humanijih partnerskih odnosa, što je pretpostavka za odgovorno roditeljstvo. Nadalje, predviđeno je i osposobljavanje polaznika za usvajanje informacija o porodici, braku, djeci i roditeljstvu. Sve ovo daje osnov razvoju stabilnog i perspektivnog društva u kojem će se sačuvati porodica, kao naša najveća vrijednost.  Uvjereni smo da će ponuđeni program pomoći mladim bračnim partnerima, da pronađu adekvatne modele funkcionisanja u okviru kojih će sačuvati dovoljan stepen individualnosti, a istovremeno pojedinačno doprinijeti porodičnoj harmoniji kao osnovnoj pretpostavci za kvalitetan porodični život, koji će obezbijediti zrelo i odgovorno odrastanje njihove djece. Program je predviđen u okviru radionica, koje će voditi dva porodična terapeuta sa dugovodišnjim iskustvom. Kao posebnu specifičnost, napominjemo voditelji radionica uz veliko profesionalno iskustvo, su u privatnom životu bračni partneri sa više od 30 godina braka u kojem su stekli dvoje odrasle, uspješne, bračno i roditeljski ostvarene djece.

 

Teme:

CIKLUS DIJETE:
1. Položaj djeteta u porodici
2. Dječije potrebe
3. Djeca koja zadaju brige
4. Problemi djeteta i kako ih rješavati
5. Školski uspjesi i neuspjesi
6. Adolescencija – na putu ka zrelosti
7. Dozvola za odrastanje

CIKLUS RODITELJSTVO:
8. Planirano ili željeno roditeljstvo
9. Partnerskoo roditeljstvo
10.Vaspitanje i vaspitni stilovi
11.Roditeljska moć – nagrade i kazne
12.Odnos roditelj – dijete: pozicija moći
13.Odnos roditelj – dijete: neizbježni sukobi
14.Neizbježni sukobi: roditelj – pobjednik – pobijeđeni roditelj
15.Neizbježni sukobi. Blag, ali odlučan roditelj
16.Uspješna ili neuspješna rješenja – prihvatanje djeteta